افتخارآفرینان المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی 98-97

کسب موفقیت چشمگیر و درخشش دانش آموزان فرهیخته ابوعلی سینا